Warning: A non-numeric value encountered in /home/zleoko/domains/testbackmedia3.pro-linuxpl.com/public_html/Blog/wp-content/themes/brooklyn/inc/ut-custom-css.php on line 1532

Warning: A non-numeric value encountered in /home/zleoko/domains/testbackmedia3.pro-linuxpl.com/public_html/Blog/wp-content/themes/brooklyn/inc/ut-custom-css.php on line 1532

 

O fundacji

 

F

undacja Media 3.0 jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Tworzymy narzędzia wpływające na partycypację obywatelską i zwiększające transparentność instytucji publicznych. Naszą misją jest także dbanie, by świat internetu był dostępny dla każdego, dlatego nie tylko przetwarzamy dane publiczne, ale także czynimy je dostępnymi i widocznymi dla każdego obywatela. Propagujemy wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, ale i sami je tworzymy. Nasze narzędzia opierające się na open data, dziennikarstwie danych, przetwarzaniu danych publicznych czy wspierające rozwój demokracji tworzymy w oparciu o najnowsze technologie. W 2014 roku we współpracy z amerykańską organizacją Sunlight Foundation stworzyliśmy pierwszą w Polsce i pierwszą tego typu w Europie aplikację mobilną Parlament. Prowadzimy także pierwszy w Polsce serwis związany z dziennikarstwem danych Datablog.pl. Równocześnie naszym celem jest zwiększanie świadomości z wykorzystywania nowych technologii zarówno przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, dlatego szkolimy nie tylko przedstawicieli NGO czy studentów, ale i pracowników ministerstw i samorządów lokalnych. Działamy na terenie Polski, jednocześnie realizujemy projekty międzynarodowe, współpracując z najważniejszymi organizacjami w Europie i na świecie.

Łukasz Żyła – prezes zarządu
Bazyli Kowalski – członek zarządu
Beata Matuszek – członek zarządu

dr hab. Michał Bernaczyk – członek rady

Wojciech Franke – członek rady

Szymon Kaliski – członek rady

 

Nasz zespół

 

 

Łukasz Żyła

Łukasz Żyła

Specjalista nowych mediów, dziennikarz Zobacz szczegóły
Barbara Halska

Barbara Halska

ekspertka ds. informatyki Zobacz szczegóły
dr Michał Bernaczyk

dr Michał Bernaczyk

członek Rady Programowej Fundacji Media 3.0 Zobacz szczegóły
Beata Matuszek

Beata Matuszek

specjalistka ds. komunikacji i fundraisingu, doradczyni mobilna Zobacz szczegóły
Wojciech Franke

Wojciech Franke

członek Rady Programowej Fundacji Media 3.0 Zobacz szczegóły
Szymon  Kaliski

Szymon Kaliski

członek Rady Programowej Fundacji Media 3.0 Zobacz szczegóły
Olgierd Kowaliszyn

Olgierd Kowaliszyn

programista, wolontariusz Zobacz szczegóły
Kamil Mrozek

Kamil Mrozek

programista, wolontariusz Zobacz szczegóły
Bazyli Kowalski

Bazyli Kowalski

współpracownik, fundator Zobacz szczegóły
Łukasz Żyła

Łukasz Żyła

Specjalista nowych mediów, dziennikarz

Współzałożyciel fundacji Media 3.0. Dziennikarz, były współpracownik Gazety Wyborczej. W swej pracy wykorzystuje nowe media (twórca m.in. fotokastów i reportaży multimedianych). Programuje w Processingu, JavaScript. Projektuje narzędzia internetowe (m.in. odpowiedzialny za UX aplikacji Parlament. Tłumacz (m.in. „Psychomagia” Alejandro Jodorowsky). Studiował nauki polityczne na UJ, ukończył kurs psychoanalizy w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychonanalitycznej.

Barbara Halska

Barbara Halska

ekspertka ds. informatyki

Nauczycielka, laureatka nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej ­ “Nauczyciel roku 2014”, nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju, była ekspertka ds. przedmiotów matematyczno­informatycznych w projekcie E­podręcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koordynatorka projektów POKL. Współautorska podręczników, m.in. “Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” wydawnictwa Helion. Jej uczniowie zdobywają nagrody i medale na międzynarodowych targach na całym świecie. W fundacji Media 3.0 odpowiedzialna za edukację i rozwój Akademii 3.0 oraz serwisu Apki.org.

dr Michał Bernaczyk

dr Michał Bernaczyk

członek Rady Programowej Fundacji Media 3.0

Ogólnopolskiej klasy specjalista prawa do informacji publicznej, zajmuje się problematyką

przetwarzania informacji z wykorzystaniem nowych technologii (IT). Autor kilkudziesięciu

artykułów i książek poświęconych tym zagadnieniom. Ekspert w Biurze Analiz Sejmowych,

doradca Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP VII kadencji. Adiunkt w

Katedrze Prawa Konstytycyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim, Prowadzący i prelegent

licznych szkoleń, wykładów adresowanych do sędziów, prokuratorów, administracji

rządowej, samorządowej poświęconych dostępowi do informacji publicznej, ochronie

informacji i jej ponownemu wykorzystywaniu.

Publikacje:

Prawo konstytucyjne:

1. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa

2014, monografia (ISBN 978­83­7666­344­9), 488 stron.

2. M. Bernaczyk, U. Muszalska, Ewolucja prawa do informacji w Japonii. Od shiru

kenri do Joho Kokai Ho (opublikowy w:)Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw

jednostki. Prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi

Banaszakowi pod redakcją Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz­Żukowskiej, Wrocław

2014 (ISBN 978­83­61370­90­1), s. 67­86. Tekst dostępny pod adresem:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=59064&from=publication

3. M. Bernaczyk, Konstytucyjne obowiązki państwa do podejmowania działań w

zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jednostki[w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja

i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Prace

Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria e-
Monografie, nr 45, Wrocław 2014, ISBN 978­83­61370­74­1, s. 755­772. Tekst dostępny pod

adresem: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/52298

4. M. Bernaczyk, Funkcja prawa do informacji w polskim porządku prawnym [w:] M.

Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim

porządku prawnym, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Wrocławskiego. Seria e­Monografie, nr 45, Wrocław 2014, ISBN 978­83­61370­74­1, s. 363­

393. Tekst dostępny pod adresem:http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/52298

5. M. Bernaczyk, komentarz do art. 3 (uwagi 12­27), 4, 5 (uwagi 1­2) (w:) Ustawa o

działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Komentarz pod redakcją Pawła

Kuczmy, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, ISBN 978­83­7285­702­6.

6. M. Bernaczyk, Wpływ Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej na działalność orzeczniczą polskich organów wymiaru sprawiedliwości [w:]

Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce ­ wybrane problemy pod redakcją M.

Jabłońskiego, S. Jarosz­Żukowskiej , Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013,

ISSN 0239­6661, s. 133­142.

7. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie

demokratycznym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, monografia, ISBN 978­83­

7666­174­2, 282 s.

8. M. Bernaczyk, rozdział ‚Constitutional Judiciary’, s. 178­191 [w:] Bogusław Banaszak,

Ryszard Balicki, Michał Bernaczyk, Izabela Joanna Biśta, Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz­

Żukowska, Artur W. Preisner; Łukasz Żukowski, ‚Poland’. In International Encyclopaedia of

Laws: Constitutional Law, edited by André Alen & David Haljan. Alphen aan den Rijn, NL,

Kluwer Law International, 2012, ISBN 978­90­654­4944­3.

9. M. Bernaczyk, [współaut. B. Banaszak], Konsultacje społeczne i prawo do informacji

o procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu „otwartego rządu”, Zeszyty

Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok VIII nr 4 (43) / 2012, s. 16­39.

10. M. Bernaczyk, Konstytucyjne prawo do informacji o działalności posłów i senatorów

a zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej, „Przegląd Sejmowy”, nr

3(110) z 2012 r., s. 41­66.

11. M. Bernaczyk, [współaut. B. Banaszak], Open Government in Poland: The Current

Situation and Its Perspectives, European Public Law, Vol. 17, Issue 2, June 2011, ISSN

1354­3725, s. 261­275.

12. M. Bernaczyk, Konstytucyjny status samorządu adwokatów i radców prawnych

wobec postulatu unifikacji zawodów, [w:] J. Sobczak, T. Gardocka (red.), Zawody prawnicze,

Toruń 2010, ISBN 9788376117690, s. 161­193.

13. M. Bernaczyk, Pojęcie publicznych praw podmiotowych w świetle Konstytucji RP

[Rozdział IX w książce:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP.

Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP,

Warszawa 2010, Wyd. C.H. Beck, s. 232­281.

14. M. Bernaczyk, Procedura zmiany Konstytucji RP a gwarancje ochrony wolności i

praw jednostki [Rozdział VIII w książce:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w

Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw

jednostki w RP, Warszawa 2010, Wyd. C.H. Beck, s. 201­231.

15. M. Bernaczyk, Krzysztof Wygoda, Znaczenie i skutki nowelizacji art. 99 Konstytucji

RP [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Pod redakcją

Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2010, Wyd. Uniwersytetu

Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3234, s. 105­124.

16. M. Bernaczyk, Problematyka konstytucjonalizacji samorządów zawodowych (art. 17

ust. 1 Konstytucji RP) na przykładzie samorządu adwokatów i radców prawnych [w:]

Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Pod redakcją Bogusława

Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2010, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,

Acta Universitatis Wratislaviensis No 3234, s. 171­203.

17. M. Bernaczyk, Paweł Kuczma, Jawność działania władz publicznych jako zasada

ustroju Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2

kwietnia 1997 r. Pod redakcją Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław

2010, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3234, s. 205­

222.

18. M. Bernaczyk, Premier decyduje o losie Szefa CBA, Rzeczpospolita ­ Prawo co

dnia, nr z 23.10.2009

19. M. Bernaczyk, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wymogów

fiskalnych pism procesowych w sprawach cywilnych, Radca Prawny nr 3 (maj­czerwiec) z

2009 r., s. 16­29.

20. M. Bernaczyk, tłumaczenie artykułu „Rola Prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego

rządu w kształtowaniu ustaw Kongresu”, Anne Wagner­Findeisen, Przegląd Legislacyjny nr

1(63) z 2008 roku, s. 108­140.

21. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej traci wyłącznie polityczny charakter,

Rzeczpospolita, Prawo co dnia, nr 127 z dnia 1 czerwca 2007 roku,

22. M. Bernaczyk, Prawnicze spory o obywatelskie nieposłuszeństwo, Rzeczpospolita ­

Prawo co dnia, Nr 55 z 6.03.2006,

23. B. Banaszak, M. Bernaczyk (red.), Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa

konstytucyjnego. Międzynarodowa konferencja, Wrocław 16­18 marca 2006 r., Wrocław

2006, ISSN 0239­6661, ISBN 83­229­2704­5,

24. M. Bernaczyk, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.10.2002 roku

K.48/01, Przegląd Prawa i Administracji, Nr 63 z 2004 roku, opubl. także w Systemie

Informacji Prawnej Lex.

25. M. Bernaczyk, Roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w ujęciu

podmiotowym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa i

Administracji, Nr 67 z 2005 roku.

26. M. Bernaczyk, Użytkowanie wieczyste własności nierówne. Między konstytucją,

ustawami, orzecznictwem a doktryną, Rzeczpospolita ­ Prawo co dnia, Nr 28 z dnia

3.02.2005

27. M. Bernaczyk, Egzamin za horyzontem, Rzeczpospolita ­ Prawo co dnia, Nr 241, z

dnia 13.10.2004 roku.

28. M. Bernaczyk, B. Banaszak, Podstawowe obowiązki jednostki w prawie

ponadnarodowym, Zeszyty Naukowe BWST w Żywcu, Nr 3 Tom I, Żywiec 2004, s. 57­65.

Prawo do informacji publicznej i ochrony danych osobowych:

1. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Czy informacja czyni nasze życie lepszym? Uwagi o

instrumentalnym charakterze prawa do informacji publicznej (w:) A. Wudarski (red.), W

poszukiwaniu jakości życia. Studium interdyscyplinarne. Księga Jubileuszowa dedykowana

Romuladowi Derbisowi, Frankfurt nad Odrą ­ Częstochowa ­ Osnabruck 2014, ISBN 978­83­

7455­373­5, ss. 859­881.

2. M.Bernaczyk, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Zarys instytucji,

Wrocławskie Studia Sądowe. Kwartalnik, nr 4/2012 (5), rok II, październik­grudzień, ISSN

2084­0454, s. 5­23 [opubl. w styczniu 2013 r.].

3. M.Bernaczyk, Informacja przestrzenna jako informacja publiczna i jej ponowne

wykorzystywanie, (w:) Problemy planistyczne. Wiosna 2012 seminarium szkoleniowe objęte

patronatem honorowym MInistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wrocław

21­22 maja 2012 r., nr 1/12, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław 2012, ISBN 978­83­

89838­21­6, s. 97­104.

4. M. Bernaczyk, Zakres czasowy udostępniania informacji publicznej w Biuletynie

Informacji Publicznej (w:) „Wspólnota ­ Pismo Samorządu Terytorialnego”, nr 44 z 28

października 2011 r.

5. M. Bernaczyk, Informacja publiczna o działalności sądów powszechnych ­

rozwiązania praktyczne, „Na Wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa

Sprawiedliwości”, nr 5(8)/2011 r., s. 26­29, ISSN 2081­4582, do pobrania na stronie

www.nawokandzie.ms.gov.pl

6. M. Bernaczyk, Potrzeba budowy elektronicznej bazy orzecznictwa sądów

powszechnych, „Na Wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości”, nr

2(5)/2011 r., s. 54­56, ISSN 2081­4582, do pobrania na stronie

www.nawokandzie.ms.gov.pl

7. M. Bernaczyk, Elektroniczny dostęp do informacji publicznej w sądach

powszechnych ­ mylne przekonania, zaniedbywane obowiązki, „Na Wokandzie. Kwartalnik

Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości”, nr 2(5)/2011 r., s. 51­53, ISSN 2081­4582, do

pobrania na stronie www.nawokandzie.ms.gov.pl

8. M. Bernaczyk, Udostępnianie informacji publicznych w postaci elektronicznej w

orzecznictwie sądów administracyjnych, [rozdział V w:] J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja

postępowania sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010, ss. 243­258.

9. M. Bernaczyk, Dostęp do informacji o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne

stanowiska. Wybrane zagadnienia. Ustawodawstwo i orzecznictwo [w:] Ubezpieczenia w

rolnictwie. Materiały i studia, kwartalnik 34/2009, s. 79­89.

10. M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej,

Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2008. ISBN 9788375269260. Monografia.

Publikacja dofinansowa ze środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu

Electronic Communications Legal Expertise Transfer (ECLET), nr kontraktu MTKD­CT­2004­

002635 wykonywanego przez CBKE na Uniwerystecie Wrocławskim w 6. Programie

Ramowym Unii Europejskiej.

11. M. Bernaczyk, Głos w dyskusji [w:] Dostęp do informacji publicznej ­ rozwój czy

stagnacja, Materiały z konferencji zorganizowanej 6 czerwca 2006 r. w Warszawie przez

Instytut Nauk Prawnych PAN, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznika Praw

Obywatelskich, Warszawa 2008, s. 124­126. ISBN 83­923258­8­8­5.

12. M. Bernaczyk, Wniesienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą

elektroniczną. Praktyczne problemy, e­Administracja nr 6 (listopad­grudzień)/2007.

13. M. Bernaczyk, Pytania prawne: kwestia publikacja danych osobowych kandydatów

do pracy w administracji publicznej na łamach BIP, IT w administracji. Miesięcznik

informatyków i menadżerów IT sektora publicznego, nr 1/1 (listopad 2007 roku), s. 55,

14. M. Bernaczyk, Błędy związane z redagowaniem BIP, Miesięcznik informatyków i

menadżerów IT sektora publicznego, nr 1/1 (listopad 2007 roku), s. 56­59,

15. M. Bernaczyk, Problem dalszego wykorzystywania herbów i innych symboli

samorządowych opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej, wersja elektroniczna

artykułu: e­Biuletyn Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Problemów Komunikacji

Elektronicznej WPAiE U.Wr. nr 4 z 2007 roku.

16. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Wnioskowy tryb udostępniania informacji publicznej,

Wydanie monograficzne ­ Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 12/810 z 24

marca 2007. Wersja elektroniczna dostępna pod adresem:

http://www.wspolnota.org.pl/index.php?option=com_ewspolnota&task=toc&rok=2007&numer

=12

17. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Wdrażanie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Komercjalizacja informacji publicznej (część II), e­Administracja nr 1/2007, s. 2­15,

18. M. Bernaczyk, Nadużycie prawa do informacji, Wspólnota. Pismo samorządu

terytorialnego, nr 3/801, 20.01.2007, s. 32­34,

19. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Wdrażanie ustawy o dostępie do informacji publicznej

(część I), e­Administracja nr 6/2006, s. 2­19,

20. M. Bernaczyk (współautor), Biała Księga Nowego BIP, M. Bukowski (red.),

Dokument opublikowany przez Departament Informatyzacji MSWiA, Warszawa 2006,

21. D. Adamski, M. Bernaczyk, Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu

informacji sektora publicznego dla ustawy o dostępie do informacji publicznej, e-
Administracja nr 2/2006,

22. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, Udostępniania informacji publicznej w świetle kontroli

NIK, e­Administracja nr 2/2006,

23. Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, M. Bernaczyk, M.

Jabłoński, K. Wygoda, Wrocław 2005, monografia, ISSN 0239­6661, ISBN 83­229­2629­4.

E­Government:

1. M. Bernaczyk, Pomysłowość jest legalna, Computerworld z 17.09.2006,

2. M. Bernaczyk, Dobre prawo czy e­prawo?, Computerworld z 16.08.2006, s. 24,

3. M. Bernaczyk, Elektroniczne dzienniki urzędowe, e­Administracja nr 4/2006, s. 66­

71,

4. M. Bernaczyk, M. Jendra, Jak wnosić e­podania?, Gazeta Samorządu i

Administracji Nr 3 (203) z 6.02.2006 lutego, s. 36,

5. M. Bernaczyk, Z e­podaniem do urzędu nieprędko. Ustawa o informatyzacji,

Rzeczpospolita ­ Prawo co dnia z 13.06.2005, Nr 141,

6. M. Bernaczyk, Interaktywna obsługa obywatela. Serwisy internetowe,

Rzeczpospolita ­ Prawo co dnia z 6.07.2005, Nr 156,

7. M. Bernaczyk, Urzędowy falstart informatyczny, Rzeczpospolita ­ Prawo co dnia z

17.11.2005, Nr 268.

Varia:

1. M. Bernaczyk, Opinia zlecona przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (BAS

­ 104/14) z 11 marca 2014 r. „Czy wniosek o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągniecie

do odpowiedzialności karnej stanowi informację publiczną, która może być udostępniona

przez Kancelarię Sejmu w trybie dostępu do informacji publicznej?”, dostępna pod

adresemhttp://informacjapubliczna.org.pl/11,968,opinia_dra_michala_bernaczyka_s…

2. M. Bernaczyk, omówienie najważniejszych zmian w polskim systemie prawnym w

sekcji „Poland” (w:) kwartalnik „The International Lawyer: Year in Review 2011”, ISSN

0020­7810, wydawca: American Bar Association

3. M. Bernaczyk, Opinia o ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o

dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustawy

,www.informacjapubliczna.org.pl

4. M. Bernaczyk, Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do

informacji publicznej oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy Sejmu VI kadencji 4434)

, www.informacjapubliczna.org.pl

5. B. Banaszak, M. Bernaczyk, Opinia prawna o ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o

ochronie informacji niejawnych, Kancelaria Senatu RP, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział

Analiz i Opracowań Tematycznych, OE­141, lipiec 2010, ss.

14.http://www.senat.gov.pl/k7/dok/opinia/2010/oe­141.pdf

6. M. Bernaczyk, Recenzja książki: Prawo informacji, prawo do informacji pod

redakcją Wojciecha Góralczyka jun., Prawo Mediów Elektronicznych Biuletyn Centrum

Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE U.Wr.,

dodatek do Monitora Prawniczego z 15.11.2007, nr 22 z 2007 roku, s. 62­67 (wersja

elektroniczna artykułu: e­Biuletyn Centrum Badań Prawnych i Ekonomicznych Problemów

Komunikacji Elektronicznej, nr 1 z 2007 roku).

Beata Matuszek

Beata Matuszek

specjalistka ds. komunikacji i fundraisingu, doradczyni mobilna

Była dziennikarka (tradycyjnycyh i internetowych) mediów lokalnych oraz ogólnopolskich. Od wielu lat związana z trzecim sektorem m.in. jako specjalistka od budowania strategii komunikacji i promocji oraz fundraisingu. Doradczyni mobilna programu Nowe Technologie Lokalnie. Wieloletnia koordynatorka projektów NGO (m.in. Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Prowadzi szkolenia z wykorzystywania narzędzi ICT w organizacjach pozarządowych oraz w instytucjach publicznych. Ukończyła komparatystykę na UJ oraz komunikację społeczną na UŚ

Wojciech Franke

Wojciech Franke

członek Rady Programowej Fundacji Media 3.0

Zajmuje się kreatywnym kodowaniem. Obecnie współpracuje z Future Simple. Specjalizuje się w cyfrowym przetwarzaniu informacji. Założyciel net labelu Apogsasis. Programuje w językach Ruby, Java, Python, Javascript. Od 2007 komponuje i wykonuje muzykę elektroniczną jako Enay. Studiował na Goldsmiths College (Univerity of London), gdzie uzyskał tytuł MA na kierunku Digital Media pisząc pracę “On the possibility of community in contemporary technoculture” oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Reprezentował Fundację Media 3.0 na pierwszym hackathonie dziennikarskim w Polsce „Editors Lab: Gazeta Wyborcza Hackdays”.

Szymon  Kaliski

Szymon Kaliski

członek Rady Programowej Fundacji Media 3.0

Kreatywny programista i artysta multimedialny zajmujący się projektowaniem i implementowaniem rozwiązań w przestrzeni przenikających się technologi, designu i sztuki. Zajmuje się szeroko pojętą wizualizacją danych, sztuką generatywną oraz muzyką eksperymentalną. Należy do zespołu badaczy centrum HAT (Humanities/Art/Technology), współtworzy projekty lowertone oraz datamotion. W fundacji odpowiedzialny m.in. za rozwój narzędzi do wizualizacji danych.

Wybrane projekty:

– Hello Poznań! – http://hello.datamotion.co – interaktywna wizualizacja wydarzeń w Poznaniu
– Polity w Biznesie – http://politykwbiznesie.pl – interaktywna wizualizacja powiązań polityków w biznesie
– KatoVis – http://projects.datamotion.co/katovis/ – infografika prezentująca wypowiedzi polityków na temat Katowic
– Nodation – http://nodation.herokuapp.com – aplikacja pozwalająca tworzyć muzykę przy wykorzystaniu grafów online (stworzona w czasie rezydencji w Fabrica – instytucji R&D Benettona)
– Zamek – http://zamek-film.com – film interaktywny zbudowany przy wykorzystaniu autorskich narzędzi
– Biomimesis: Hyphae – http://treesmovethemost.com/2013-11-07-biomimesis-hyphae – interaktywna instalacja bazująca na biologicznym modelu rozrostu pleśni
– Sensorium – http://treesmovethemost.com/2012-05-18-sensorium-book-covers – okładki książki powstałe z wizualizacji algorytmicznej analizy jej tekstu

Olgierd Kowaliszyn

Olgierd Kowaliszyn

programista, wolontariusz

Członek Akademii 3.0. Rozwija aplikacje przetwarzające dane publiczne w ramach projektu “Kto rządzi”. Współpracownik na serwisie ktorzadzi.pl. Programuje w językach: Java, JavaScript, Python, C++, C#. Zdobywca m.in. nagród: Złoty medal na Wojewódzkim konkursie Lider Innowacji, Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacyjności w Moskwie, Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacyjności w Genewie. Aktualnie uczeń technikum.

Kamil Mrozek

Kamil Mrozek

programista, wolontariusz

Uczeń Technikum Informatycznego w ZST w Rybniku, fan social media. Programuje w językach: C#, JavaScript, PHP, HTML, CSS, Ruby. W swojej codziennej pracy korzysta z narzędzi takich jak: Brand24 czy Google Analytics.
W ramach Akademii 3.0 rozwija pracuje nad rozwojem serwisu apki.org. Interesuje się także biznesem, rozwojem osobistym oraz tematyką startupową.

Bazyli Kowalski

Bazyli Kowalski

współpracownik, fundator

Współzałożyciel fundacji Media 3.0. Były Koordynator Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Projektant i koordynator aplikacji narysujtrase.pl wpartej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Obecnie prezes Fundacji Rzeczpospolita Rowerowa. Studiował filozofię na UJ oraz prawo na Uniwersytecie Śląskim.